nextGen

NEXT GENERATION CITY SYSTEM

 © 2020 Tím SPŠE Prešov

Nástenka

Aktuálne správy

Informácia o začatí konania
Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany
drevín podl’a § 69 ods.1 písm. a), d) a e) zákona . 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”), informuje o začatí správneho
konania podl’a § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín vo
verejnej zeleni na pozemku vo vlastníctve fyzických a právnických osôb. “Mala by som nápad ohľadom rekonštrukcie parku s ktorou by som aj rada pomohla s mojim občianskym združením,…”
zobraziť viac

zobraziť viac

COVID-19
vývoj

Najbližšie udalosti

ONLINE Mikuláš

zobraziť viac

ONLINE vianoce

zobraziť viac

 © 2020 Tím SPŠE Prešov