nextGen

NEXT GENERATION CITY SYSTEM

 © 2021 Daniela Chovancová

Informácie

Informácia o začatí konania
Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany
drevín podl’a § 69 ods.1 písm. a), d) a e) zákona . 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”), informuje o začatí správneho
konania podl’a § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín vo
verejnej zeleni na pozemku vo vlastníctve fyzických a právnických osôb. “Mala by som nápad ohľadom rekonštrukcie parku s ktorou by som aj rada pomohla s mojim občianskym združením,…

Informácia o začatí konania
Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany
drevín podl’a § 69 ods.1 písm. a), d) a e) zákona . 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”), informuje o začatí správneho
konania podl’a § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín vo
verejnej zeleni na pozemku vo vlastníctve fyzických a právnických osôb. “Mala by som nápad ohľadom rekonštrukcie parku s ktorou by som aj rada pomohla s mojim občianskym združením,…

Správy od obyvateľov

“Mala by som nápad ohľadom rekonštrukcie parku s ktorou by som aj rada pomohla s mojim občianskym združením,…”
Anna
zobraziť nápad

“Chcel by som nahlásiť poškodenie chodníka. Posielam fotografiu,…”
Michal
zobraziť nahlásenie

 © 2021 Daniela Chovancová

Pridanie oznamu
Informácia o začatí konania

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany
drevín podľa § 69 ods.1 písm. a), d) a e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), informuje o začatí správneho konania
podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na
súkromnom pozemku.
Stručný opis predmetu konania.
Žiadateľ: TOBIX, s. r. o., Ladomirová 20, 090 03 Ladomirová, IČO: 43928676.
Druh a počet kusov drevín:
hrab obyčajný s obvodom kmeňa neuvedený, javor poľný s obvodom kmeňa 186 cm, lipa
malolistá s obvodom kmeňa 152 cm, tis obyčajný s obvodom kmeňa 235 cm, jaseň štíhly
s obvodom kmeňa 79 cm, javor mliečny s obvodom kmeňa 118 cm, javor mliečny s obvodom
kmeňa 101 cm, javor poľný s obvodom kmeňa 365.
Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastú: parc. č. KNC 8446/2 v k. ú. Prešov.
Dôvod výrubu: „Je zo zdravotného hľadiska drevín a prevádzkovej bezpečnosti pozemku.“
Podľa § 82 ods. 7 zákona, správny orgán určuje lehotu na doručenie písomného alebo
elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní v zmysle § 82
ods. 3 zákona – do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.
Termín zverejnenia: od 12.3.2021 do 19.3.2021
Žiadosť byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť:
Písomne na adresu: MsÚ v Prešove, Hlavná 73, resp. prostredníctvom podania
v Klientskom centre, Jarková č. 26, 080 01 Prešov,
alebo elektronicky v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov.
Ing. Viliam Majda, PhD.
vedúci odboru
životného prostredia a dopravnej infraštruktúry